Algemene Voorwaarden Skin Repair

* 1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, actie en transactie tussen Skin Repair en de klant waarop Skin Repair deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

* 2. Inspanningen Skin Repair
Skin Repair zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Skin Repair zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

* 3. Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Skin Repair melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Skin Repair 50% van het bedrag van de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Skin Repair de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Skin Repair moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.

* 4. Betaling
Skin Repair vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en/of in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling(en) en eventuele producten bij voorkeur per PIN en anders contant te voldoen.

* 5. Persoonsgegevens & privacy
De klant voorziet Skin Repair vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan er wordt aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Skin Repair neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Skin Repair behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de laatste richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De klant tekent voor toestemming voor aanvang van de eerste behandeling.

* 6. Geheimhouding
Skin Repair is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Skin Repair verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

* 7. Aansprakelijkheid
Skin Repair is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat er is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Skin Repair is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

* 8. Garantie
Skin Repair geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien: de klant andere producten dan de door Skin Repair geadviseerde producten heeft gebruikt; de klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd; de klant de leefadviezen niet heeft opgevolgd; de klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd; de klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

* 9. Beschadiging & diefstal
Skin Repair heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Skin Repair meldt diefstal altijd bij de politie.

* 10. Klachten
Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Skin Repair. Skin Repair moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Skin Repair de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Skin Repair en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

* 11. Behoorlijk gedrag
De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Skin Repair het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

* 12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Skin Repair en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.